מדטכניקה
banner

קוד אתי

מדטכניקה בע"מ

ח.צ 52-003619-5

("החברה")

 

קוד אתי

 

תכליתו של הקוד האתי

החברה דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. לפיכך, הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה. בהתאם לכך, גובש הקוד האתי, המהווה מערך של כללי התנהגות שמטרתם להביא ליצירת וקיום תרבות ארגונית וערכית, אשר תבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, לרבות ספקים ונותני שירותים.

 

אין בקוד האתי משום גריעה מהוראות כל דין

אין בכללים אלה בכדי להחליף ו/או לגרוע מהוראות חוקי המדינה, הכללים המקצועיים ונהלי החברה החלים על החברה או על מי מעובדיה או נושאי המשרה שלה והקפדה על הוראות אלו מהווה חלק בלתי נפרד מהקוד האתי. כללי הקוד האתי מהווים חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת בחברה, החלים על כלל העובדים. עובד שיימצא מפר את הכללים ייחשב כמי שהפר את המשמעת והחברה תנקוט כנגדו באמצעים שתמצא לנכון בגין הפרה זו, בכפוף להוראות כל דין.

הקפדה על קיום הוראות כל דין

עובדי החברה ומנהליה מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם ו/או על החברה. על כל עובד ומנהל להכיר בכך שפעילות בלתי חוקית שלו במסגרת עבודתו בחברה עלולה, להטיל אשמה גם על החברה עצמה או על עובדים ונושאי המשרה בה. לכן, חל איסור מוחלט על פעילות בלתי חוקית, קלה כחמורה, לרבות הפרות חוק הנראות בעיני העובד או המנהל כשוליים (כגון: דיווח לא מדויק של נוכחות, החתמת כרטיס נוכחות לעובד אחר וכד').

יושרה וטוהר-מידות

יושרה באה לידי ביטוי בהתנהגות עקיבה על פי כללי המוסר; פעולה בטוהר-מידות משמעותה הפעלת שיקול דעת ענייני והוגן, תוך שימוש במשאבי החברה אך ורק למטרות שלשמן נועדו.

 

גילוי ניגוד עניינים והימנעות ממעורבות בנושאים בהם יש לעובד עניין אישי

עובד יימנע מביצוע פעולה שיש בה חשש ניגוד עניינים בין תפקידו בחברה לבין ענייניו האישיים שלו או של קרובו ויגלה את העניין האישי שלו כאמור לממונה עליו בחברה. עובד מעובדי החברה, המוסמך להחליט בפעולה או עסקה של החברה, שכתוצאה ממנה הוא או בני משפחתו או מקורבים אחרים שלו ייצאו או עשויים לצאת נשכרים במישרין או בעקיפין, יימנע מלקבל את ההחלטה בפעולה או בעסקה ויציג את הנושא להחלטת הממונה עליו תוך פירוט טובת ההנאה שהוא או בני משפחתו או מקורביו עשויים להפיק מכך. כמו כן, על עובד להימנע מלקשור קשרים עסקיים פרטיים עם גורמים מסחריים הקשורים עם החברה ועימם הוא מקיים יחסים עסקיים מכח עבודתו בחברה.

איסור לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

עובדי החברה יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה, ויימנעו מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם או לטובת צד שלישי, לרבות קרוביהם. כמו כן, על כל עובד לגלות לחברה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לענייניה ואשר באו לידיו בתוקף מעמדו בחברה. עובדים המקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם לקוחות ו/או ספקים שונים הקשורים לחברה, יפעלו ללא משוא פנים ותוך הקפדה על העמדת טובת החברה, במסגרת קשרים אלה, על פני שיקולים של תועלת אישית. בנוסף, על כל העובדים להימנע מלנצל למטרותיהם האישיות את המוניטין של החברה, נכסיה, סודות מסחריים, תוכניות עסקיות, נתוני מכירות וכיו"ב.

איסור קבלת טובות הנאה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה לא יקבלו טובות הנאה בין בכסף ובין בשווה כסף מגורמים עסקיים עמם קשורה החברה, בגין פעולה הקשורה בעבודתם מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות אשר בשל ערכן הכספי הנמוך ניתן לסווגם במסגרת יחסי ציבור של מעניק המתנה. חל איסור לקבל טובת הנאה או גמול החורגים מעבר למתנות סמליות אלה, זאת על מנת להימנע משיקולים זרים וממחויבות כלפי נותן טובת ההנאה.

הענקת מתנות וטובות הנאה לצדדים שלישיים

לא תינתן למוסד רפואי ו/או לכל גורם במוסד רפואי כל טובת הנאה אישית, למעט מתנות סמליות בעלות ערך שולי בלבד.

ניצול מעמד לרעה

עובדי החברה אשר הנם מנהלים או ממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם; עובדי החברה לא ינצלו את מעמדם בחברה לקידום עניינים אישיים כלשהם שלהם או של מי מטעמם, ולא ישתמשו בשם החברה או בתוארם בחברה למעט לצרכי עבודתם בחברה.

 

 

 

איסור הטרדה מינית

אסור בתכלית האיסור על מי מעובדי החברה לבצע מעשה בעל אופי מיני כלפי מי מעובדי החברה, לרבות ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני, מעשה מגונה בכפיה ו/או התייחסות מבזה ומשפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.

איסור זה יש לקיים בהתאם להרחבות הקיימות בנוהל איסור הטרדה מינית הקיים בחברה.

 

אלכוהול

החברה אוסרת על שתיה של אלכוהול בשעות העבודה.

 

סודיות
עובדי החברה ונושאי המשרה בה מחויבים בשמירת סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה. על העובדים לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שסודות החברה, לרבות המידע שהופקד בידיהם, לא ייחשפו לאחרים; הסודות העסקיים המסחריים כוללים בן השאר את כל מסמכי החברה, מידע על לקוחות וגורמים שונים עמם החברה בקשרים, תוכניות עסקיות עלויות, נתוני מכירות וכיו"ב. עובדי החברה רשאים לעשות שימוש במידע אך ורק לצרכים לשמם נמסר להם המידע, למעט אם הגילוי נדרש על-פי הוראות כל דין או שהמידע הינו נחלת הכלל.

הגנה על נכסי החברה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה מצווים לשמור על רכוש החברה שבאחריותם, לנהוג בו בזהירות הראויה ולהקפיד על שימוש נאות.

יעילות וחיסכון

המחויבות לפעול באיכות מקצועית תוך כדי שאיפה לצמצום עלויות.

 

כללי התנהגות בעת ביצוע העבודה

עובדי החברה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה, יבצעו את חובותיהם, ישמרו על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדם ותפקידם, יתייחסו בכבוד לעמיתיהם וינהגו בנימוס, בכבוד  ובהעדר אפליה ללקוחות החברה ולספקיה.

כבוד האדם

הערך של כבוד האדם  משמעו התייחסות מכבדת לכל אדם באשר הוא, ללא תלות במוצאו, במינו, באמונתו ובמעמדו החברתי והכלכלי; התנהגות על פי ערך זה משמעה איסור לנצל את הזולת לכל מטרה.

 

 

נשיאה באחריות

נשיאה באחריות כוללת מחויבות לקידום תחום הפעילות של בעל התפקיד; היקף האחריות נקבע על פי דרגתו בהיררכיה הארגונית.

 

שקיפות

שקיפות משמעה פומביות של אמות-המידה של החברה בקבלת החלטות, וכן האפשרות לבחון מבפנים ומבחוץ את פעילות החברה ואת תוצאותיה של פעילות זו.

כמו-כן, החברה מתחייבת להציג את מוצריה לצדדים שלישיים באופן שייצג את המוצרים בצורה מלאה, הוגנת ומדויקת ובאופן כזה שימנע מצג שעשוי להטעות או ליצור רושם מסוים שאינו אמיתי.

 

מקצועיות

מקצועיות משמעה מחויבות לפעול במיומנות גבוהה, ללמוד ולהשתפר בתחום המקצועי, והכול תוך שאיפה למצוינות.

 

שיתוף ושותפות

משמעותו המעשית של ערך זה היא התייעצות ויצירת דיאלוג עם כל הגורמים הרלבנטיים והבנת צורכיהם (לקוחות, עמיתים, גורמים מקצועיים וכו'). משמעותם של שיתוף ושותפות היא גם חתירה לשיתופי פעולה בין המחלקות השונות בחברה - בינן לבין עצמן ו/או בינן לבין גורמי-חוץ, בנושאים משותפים או משיקים שעניינם קידום פעילויות החברה.

היוועצות
 

על כל עובד או נושא משרה בחברה להיוועץ עם הממונים עליו או עם גורם מקצועי אחר בחברה הנוגע לעניין, כאשר יש לו ספק בדבר דרך הפעולה הראויה שעליו ללכת בה במסגרת מילוי תפקידו בחברה.

 

גילוי מידע מהותי החייב בגילוי

על כל עובד או נושא משרה בחברה להביא לידיעת הממונים עליו כל מידע אשר הגיע לידיו, אשר משפיע או עלול להשפיע על הדיווחים הציבוריים בהם חבה החברה.

עסקאות בני"ע של החברה תוך שימוש מידע פנים

חל איסור על עובדי החברה וקרוביהם לקנות ולמכור ניירות ערך שלה תוך כדי ניצול מידע פנים.

דיווח על הפרת הוראות

העובדים ונושאי משרה בחברה ידווחו ליוע"מש על כל עניין הכרוך בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה אחר בחברה, בין אם התרמית מהותית ובין אם לאו, בין אם בתחום הכספים, החשבונאות, הדיווח, ובין אם בכל תחום אחר. החברה תטפל בדיווחים כאמור בחשאיות המירבית, תוך הגנה על העובד/נושא המשרה המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק.

הממונה על הקוד האתי

דירקטוריון החברה קבע כי הממונה על הפעלת ויישום הוראות הקוד האתי בחברה יהיה היוע"מש בחברה. היוע"מש עומד לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.

הפרת כללי הקוד האתי הם כהפרת משמעת

 

עם אימוץ הקוד האתי בחברה, תהווה כל הפרה שלהם הפרת משמעת  ועשויה להביא לנקיטת אמצעים משמעתיים על-ידי החברה, לרבות פטורי העובד.

 

 

 

                                                           * * *

title title